Companies

BIPT - Belgisch Instituut voor postbedrijven en telecommunicatie

BIPT - Belgisch Instituut voor postbedrijven en telecommunicatie

http://www.bipt.be/

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de federale instelling die de volgende functies uitoefent:
◾Het is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
◾Het is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
◾Het beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
◾Het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
◾Het BIPT handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Het BIPT neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen inhouden voor de ondernemingen;
•Het kan administratieve sancties opleggen;
•Het formuleert adviezen uit eigen initiatief of op verzoek van de minister;
•Het ziet toe op de naleving van de sectorspecifieke wetgeving en kan studies uitvoeren door alle nuttige informatie te verzamelen of een openbare raadpleging te organiseren;
•Het kan optreden als bemiddelaar in geval van geschillen.

Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten.

• In de eerste plaats stelt de Raad van het BIPT om de drie jaar een strategisch plan op, onderworpen aan de goedkeuring van de Ministerraad, met uitzondering van de aspecten met betrekking tot de ex-anteregulering van de markt en de geschillen tussen de operatoren, en waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Op basis daarvan stelt de Raad jaarlijks een werkplan op; ten slotte wordt een jaarverslag over de activiteiten en de evolutie van de post- en telecommunicatiemarkten voorgesteld aan de regering.

• De ministers van Begroting en van Financiën oefenen eveneens controle uit op het begrotingsontwerp dat het BIPT opstelt, dat sinds zijn oprichting volledig wordt gefinancierd door middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de gereglementeerde sectoren, zonder dotaties van overheidswege.

• De besluiten van het BIPT kunnen worden aangevochten bij het Brusselse hof van beroep. Het hof van beroep kan de besluiten van het BIPT opschorten alsook ze vernietigen met terugwerkende kracht. Een vordering tegen een besluit heeft op zich geen schorsende werking.

Data

Active in Overheid
Interested in
Career site
Employees worldwide/Belgium 250/250
Revenue worldwide/Belgium 0/0
Key partner No

Openings

Jobs (3) See all jobs
Internships (0) See all internships
Student Jobs (0) See all student jobs
Advertorials (0) See all advertorials

LocationKoning Albert II-laan 35
1030 Brussel