Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be

Examenvragen van Warmte- en verbrandingstechniek.

Deze vragen werden verzameld dankzij de collectieve moeite van de studenten. Het zou tof zijn mocht dit meer gebeuren (voor de tweedezitters en voor de volgende jaren). Indien je niet weet hoe je de vragen op de wiki moet plaatsen : stuur een mail naar cursus@vtk.ugent.be

Examen van 29 januari namiddag

Vraag 1

Leg uit hoe je komt aan de geometrische zichtfactor en leg de figuur uit (F12 bij evenwijdige platen)

Vraag 2

Bepaal het temperatuursverloop bij een bol met verwaarloosbare conductieweerstand met temperatuur T0 ondergedompeld in een vloeistof met temperatuur Tf

Vraag 3

Hoe bepaal je de adiabatische vlamtemperatuur in een gesloten en (benaderend) in een open systeem. Is dit een brandstofeigenschap? Waarom (niet)? Geef een aantal grootteordes

Vraag 4

Leg uit hoe je met een regelsysteem een vlam kan regelen. Welke waarden meet men meestal, welke regelt men meestal. Leg uit wat het belang is van de ... Index ( die van vervangbaarheid)

Examen van 30 januari voormiddag

Vraag 1

Vrije convectie over verticale wand, massa, impuls (met beta) en energie gegeven. Wat is de betekenis van getal van rayleigh en grashog. Welke fenomenen staan in competitie met elkaar, beredeneer en geef onder welke voorwaarden geldt dat: Nu= Ra^1/4 en Nu=(Ra.Pr)^1/4

Vraag 2

Beschrijf condensatie bij horizontale pijpenbundel (geen formules)

Vraag 3

Bespreek warmtestromen bij verbranding met droge voorverwarmde lucht en voorverwarmde brandstof. Stel formule op voor voelbare rookgasenthalpie en bespreek de verschillende invloedsfactoren.

Vraag 4

Teken en bespreek maal installatie en brander bij poederkool centrale.

Examen van 30 januari namiddag

W5.6 (7 punten)

Bespreek zou uitvoerig mogelijk de warmteoverdracht en de verschillende stromingsregimes bij stoomvorming in een verticale stijgpijp. Geef aan wat er gebeurt bij extreem hoge warmtefluxen.

W2.8 (3 punten)

Definieer het getal van Biot en schets en bespreek de fysische betekenis van dit getal in het geval van een stationaire en niet-stationaire conductie-convectie situatie

V4.1 (7 punten)

Bespreek de NOx problematiek in het licht van het streven naar een hoge energetische efficiëntie. Bespreek de verschillende vormingsmechanismen van NOx. Bespreek ook de verschillende factoren die de vorming van NOx beïnvloeden

V3.1 (3 punten)

Leid, door gebruik te maken van de begrippen 'vormingsenthalpie' en 'voelbare enthalpie', af hoe men tot de stookwaarde van een brandstof komt. Leg het verschil uit tussen 'onderste stookwaarde' en 'bovenste stookwaarde'.

Examen van 31 januari namiddag

Vraag 1

Plaat onderdompelen in fluïdum vergelijking opstellen , Biot en Fourier uitleggen

Vraag 2

NTU - effectiviteit uitleggen

Vraag 3

Laminaire axisymmetrische vlam

Vraag 4

Bespreek in functie van de luchttoevoer de verschillende vormen van niet voorgemengde verbranding, invloed op temperatuur en samenstelling van de rookgassen

Examen van 1 februari voormiddag

Vraag 1

Beschrijf weerkaatsing, doorlatendheid en absorptie via een figuur. Leg absorptiviteit en emmisiviteit in detail + formules. Leg wet van Kirchoff uit.

Vraag 2

Beschrijf condensatie over pijpenbundel (zonder formules)

Vraag 3

Leg alle elementen uit van een poederkoolinstallatie. (figuur is gegeven)

Vraag 4

Beschrijf de verschillende verbrandingsprocessen (niet voorgemengde), in functie van de hoeveelheid luchttoevoer. En wat is het effect op temperatuur en samenstelling van de rookgassen.

Examen van 1 februari namiddag

Vraag 1

Bewijs van condensatie van delta en h + verschillende stromingsregimes op vertikale gekoelde plaat (laminair, wavy en turbulent)

Vraag 2

Heisler diagram van bol en temperatuur op verschillende stralen in die bol (2 aparte grafieken) uitleggen + voorwaarden Heisler diagram

Vraag 3

Manieren om NOx emissie te verminderen (staging, recirculatie, nabehandeling, enz ..)

Vraag 4

Waaraan moet een goed functionerende brander voldoen en wat zijn de criteria voor de keuze van een brander + courante manieren van vlamstabilisatie schetsen en uitleggen

Examen van 2 februari voormiddag

Vraag 1

Bij een stoomwarmtewisselaar, teken de temperatuurcurves van alle fluida. Leid Tlm af, en bewijs dat Q=UATlm

Vraag 2

Definieer Nu, Pr, Re, Ra en Gr, en geef de verbanden

Vraag 3

Welke stoffen komen er naast NOx; vrij bij verbranding. Hoe kan je de hoeveelheid CO verminderen

Vraag 4

Teken de brandkop van een poederverbrander en leg uit, en teken een maalinstallatie met verticale as